Informacja o naborze biznesplanów dla uczestników/czek 3 edycji

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ogłasza III nabór biznesplanów dla Uczestników/czek Projektu „Firma bez barier II”.

Biznesplany będą przyjmowane w terminie od 29.10.2021r.  do 10.11.2021r.

Pod pojęciem „biznesplan” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych do ubiegania się o wsparcie finansowe, tj. biznesplan wraz z załącznikami.

Uczestnik składa Biznesplan (na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa), do którego zobowiązany jest załączyć, co najmniej:

 1. potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń,
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
  i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 4 do Regulaminu) / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 5 do Regulaminu),
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 10 do Regulaminu),
 4. szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (zał. 2 do Regulaminu),
 5. zbiór oświadczeń (zał. nr 3 do Regulaminu):
 • oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz
  o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),
 • oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
  w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni
  z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,
 • oświadczenie potwierdzające, że działalność gospodarcza, na którą uczestnik projektu otrzymuje środki nie była prowadzona wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności,

Uczestnik projektu może załączyć inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień.

Biznesplany Uczestników/czek Projektu przyjmowane będą w terminie od 29.10.2021r.  do 10.11.2021r. w następującej formie:

 1. a) osobiście w biurze projektu (III piętro, pok. 319 lub 304) w godzinach pracy Biura
 2. b) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem firm kurierskich na adres FGOK:

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach; al. Roździeńskiego 188; 40-203 Katowice.

O dacie złożenia dokumentów nadesłanych Pocztą Polską decyduje data nadania, o dacie złożenia za pośrednictwem firm kurierskich decyduje data wpływu do FGOK. Biuro Projektu rekomenduje, aby wnioski składane za pośrednictwem Poczty Polskiej były wysłane przesyłką poleconą.

Wnioski złożone poprawnie pod względem formalnym muszą spełniać poniższe warunki:

 1. Biznesplan został złożony w formie papierowej w dwóch egzemplarzach.
 2. Biznesplan został trwale spięty (zszyty lub zbindowany lub wpięty w skoroszyt).
 3. Skoroszyt został opisany w sposób identyfikujący Uczestnika/czkę, zawiera stronę tytułową oraz spis treści.
 4. Biznesplan oraz załączniki do wniosku zostały złożone na obowiązujących wzorach. Wzory dokumentów do pobrania dostępne są na stronie internetowej projektu https://fbb.fgsa.pl/dokumenty
 5. Formularz biznesplanu oraz załączniki zostały podpisane przez osobę uprawnioną (czytelny podpis i data), natomiast każda strona biznesplanu została parafowana,
 6. Kopie wymaganych załączników do biznesplanu powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.
 7. Biznesplan wraz z załącznikami został wypełniony czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami).
 8. Pola, które danego UP nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”.
 9. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.
 10. W przypadku występowania dodatkowych dokumentów (załączników nie wymienionych w formularzu wniosku) powinny zostać dołączone do wniosku tak jak pozostałe załączniki.
 11. Biznesplan wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

Zasady ubiegania się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości znajdują się w „Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Firma bez barier II”. Regulamin oraz wzory biznesplanu i dokumentów stanowiących załączniki do biznesplanu dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie: https://fbb.fgsa.pl/dokumenty

Dokumenty, które wpłyną do Projektodawcy przed lub po terminie naboru, nie będą rozpatrywane.

Jesteśmy agencją zatrudnienia zarejestrowaną pod numerem 25377. Posiadamy wpis do rejestru placówek szkoleniowych, prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym 2.24/00088/2021