O projekcie

Projekt skierowany do 36 osób powyżej 30 roku życia (3 nabory po 12 osób) zamieszkałych na obszarze Subregionu Centralnego* woj. śląskiego, planujących założyć własną działalność gospodarczą i spełniających następujące kryteria:

a) osoby bezrobotne / bierne zawodowo (30 osób) należące do jednej z poniższych grup:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej;
 • kobiety;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach,

b) osoby należące do pozostałych grup (6 osób):

 • reemigranci – w tym repatrianci;
 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);
 • osoby ubogie pracujące;
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości 120% minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu)

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

 1. Wsparcie szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej: szkolenie „ABC przedsiębiorczości” w wymiarze do 48 godzin
 2. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości: dotacja w wysokości 23 050 zł
 3. Wsparcie pomostowe podstawowe / przedłużone: w maksymalnej miesięcznej wysokości 2600zł netto/osobę, przez okres 6/12 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wsparcie będzie mogło być przeznaczone na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie pomostowe będzie przyznawane wyłącznie w kwocie netto (bez podatku VAT).

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 30.06.2023 r

* W skład Subregionu Centralnego województwa śląskiego wchodzi 14 miast na prawach powiatu (tj. Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze) oraz 8 powiatów ziemskich (będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański) i zlokalizowane na ich terenie gminy.:

Budżet projektu to 3 164 321,6 zł, w tym dofinansowanie z UE 3 061 425,52

Projekt „Firma bez barier II” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia