FAQ

1. Czy do formularza rekrutacyjnego trzeba dołączyć jeszcze jakieś dokumenty?

Nie. Na pierwszym etapie rekrutacji składamy wyłącznie formularz rekrutacyjny, bez załączników.

2. Na co zwrócić szczególną uwagę, żeby uniknąć błędów formalnych przy składaniu formularza rekrutacyjnego?

czytelne podpisy składamy w dwóch miejscach (pod formularzem i pod oświadczeniami)

– należy parafować każdą stronę formularza rekrutacyjnego

– nie zostawiać pustych/niewypełnionych pól w formularzu rekrutacyjnym.

– należy zaznaczyć prawidłowo oświadczenia na końcu formularza rekrutacyjnego

3. W rubryce „Oświadczenia” – jak prawidłowo zaznaczyć punkt 4, żeby spełnić kryterium formalne?

Oświadczam, że zawiesiłem(am) / nie zawiesiłem(am)* prowadzenia działalności na podstawie
odrębnych przepisów.

4. Czy o przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń ?

Nie. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na zakwalifikowanie się do projektu. Nabór będzie prowadzony przez cały okres określony w ogłoszeniu o naborze.

5. Kim jest osoba o niskich kwalifikacjach?

Osoba o niskich kwalifikacjach posiada wykształcenie maksymalnie na poziomie ISCED 3 tj. liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa.

6. Dostałem bardzo dużo punktów za ocenę formularza rekrutacyjnego, a po rozmowie z doradcą zawodowym nie dostałem się do projektu. Dlaczego ?

Punkty uzyskane na ocenie merytorycznej formularzy rekrutacyjnych decydują wyłącznie o zakwalifikowaniu na rozmowę z doradcą zawodowym. Natomiast ostatecznego wyboru uczestników dokonuje się wyłącznie na podstawie sumy wyniku oceny rozmowy z doradcą zawodowym (maksymalnie 50 punktów) oraz testów (maksymalnie 30 punktów). Punkty uzyskane w wyniku oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego nie sumują się z punktacją uzyskaną na etapie rozmowy z doradcą zawodowym i testów.