Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego – 1 edycja

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla Uczestników/czek Projektu „Firma bez barier II”

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 23.2.2022r.  do 4.3.2022r.

Pod pojęciem „wniosek” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych do ubiegania się o wsparcie, tj. wniosek (zał. 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) wraz z załącznikami

Uczestnicy składają wniosek wraz z następującymi załącznikami:

 1. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości),
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 10 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości),
 4. harmonogram rzeczowo-finansowy z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (zał. 14 do Regulaminu).
 5. w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 16 do Regulaminu).
 6. zbiór oświadczeń (zał. 15 do Regulaminu)

Wnioski będą przyjmowane w następującej formie:

a) osobiście w biurze projektu (III piętro, pok. 319 lub 304) w godzinach pracy Biura

b) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem firm kurierskich na adres FGOK:

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach; al. Roździeńskiego 188; 40-203 Katowice.

O dacie złożenia dokumentów nadesłanych Pocztą Polską decyduje data nadania, o dacie złożenia za pośrednictwem firm kurierskich decyduje data wpływu do FGOK. Biuro Projektu rekomenduje, aby wnioski składane za pośrednictwem Poczty Polskiej były wysłane przesyłką poleconą.

Dokumenty, które wpłyną do Projektodawcy przed lub po terminie naboru, nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Uczestnik, który otrzymał podstawowe wsparcie pomostowe, może ubiegać się o przedłużone wsparcie pomostowe, na podstawie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, złożonego do Beneficjenta w terminie 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego

Wnioski złożone poprawnie pod względem formalnym muszą spełniać poniższe warunki:

 • wniosek został złożony w formie papierowej w dwóch egzemplarzach,
 • każdy egzemplarz wniosku został trwale spięty (zszyty lub zbindowany lub wpięty w skoroszyt),
 • skoroszyt został opisany w sposób identyfikujący Uczestnika, zawiera stronę tytułową oraz spis treści,
 • wniosek oraz załączniki do wniosku zostały złożone na obowiązujących wzorach. Wzory dokumentów do pobrania dostępne są na stronie internetowej projektu w zakładce „dokumenty”
 • formularz wniosku oraz załączniki zostały podpisane przez osobę uprawnioną (czytelny podpis i data), natomiast każda strona wniosku została parafowana,
 • kopie wymaganych załączników do wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą,
 • w przypadku występowania dodatkowych dokumentów (załączników nie wymienionych w formularzu wniosku) zostały one wymienione w spisie na końcu wniosku i dołączone do wniosku tak jak pozostałe załączniki,
 • niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych wzorów Wniosków oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów,
 • pola, które nie dotyczą uczestnika/czki projektu należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny,
 • wniosek o przyznanie przedłużonego  wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

Zasady ubiegania się o wsparcie pomostowe są opisane w „Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”. Regulamin oraz wzory załączników są dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie: https://fbb.fgsa.pl/dokumenty