Informacja o czwartym naborze do projektu „Firma bez barier II”

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ogłasza czwarty nabór uczestników/czek do projektu „Firma bez barier II”.

Nabór będzie prowadzony w terminie od dnia 31 stycznia 2022r. do 11 lutego 2022r.

Projekt skierowany do osób powyżej 30 roku życia zamieszkałych na obszarze Subregionu Centralnego* woj. śląskiego, planujących założyć własną działalność gospodarczą i spełniających następujące kryteria:

a) osoby bezrobotne / bierne zawodowo należące do jednej z poniższych grup:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej;
  • kobiety;
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby o niskich kwalifikacjach;

b) osoby należące do pozostałych grup:

  • reemigranci – w tym repatrianci;
  • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);
  • osoby ubogie pracujące;
  • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości 120% minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu)

Do Projektu (w IV naborze) zostanie przyjętych 12 osób.

*SUBREGION CENTRALNY

W skład Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego wchodzi 14 miast na prawach powiatu (tj. Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze) oraz 8 powiatów ziemskich (będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański) i zlokalizowane na ich terenie gminy.

Wyłączony jest udział osób, które posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu

Szczegółowy opis kryteriów uczestnictwa znajduje się w § 4 Regulaminu rekrutacji

Osoby ubiegające się o udział w projekcie powinny złożyć papierową wersję formularza rekrutacyjnego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji w terminie od 31 stycznia 2022r. do 11 lutego 2022r.

Uwaga!

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, prosimy o dostarczenie formularza rekrutacyjnego wyłącznie drogą pocztową lub kurierem.

Dokumenty proszę przesłać na adres:

Fundusz Górnośląski S.A Oddział w Katowicach

al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

(z dopiskiem: zgłoszenie do projektu „Firma bez barier II” IV edycja – NIE OTWIERAĆ)

Nie można przesyłać dokumentów rekrutacyjnych faksem lub skanem. W przypadku przesyłki za pośrednictwem firm kurierskich liczy się  data wpływu do Biura Projektu;

Szczegóły dotyczące procedury rekrutacji znajdują się w „Regulaminie rekrutacji”, który wraz z formularzem rekrutacji i innymi załącznikami jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej https://fbb.fgsa.pl w zakładce „Dokumenty”.

Jesteśmy agencją zatrudnienia zarejestrowaną pod numerem 25377. Posiadamy wpis do rejestru placówek szkoleniowych, prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym 2.24/00088/2021